Logo Gminy Mielnik
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Mielnik zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mielnik.eu.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-01-05

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Czerwiński, m.czerwinski@mielnik.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48856565876. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: ul. Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Do czterokondygnacyjnego budynku (piwnica, parter i dwa piętra) prowadzą dwa wejścia na poziomie parteru. Interesanci obsługiwani są na trzech kondygnacjach: piwnica, parter i I piętro. Główne wejście zlokalizowane od strony ul. Piaskowej nie jest przystosowane do obsługi osób niepełnosprawnych. Do głównego wejścia prowadzą schody składające się z ośmiu stopni i wyposażone z obu stron w barierki. Boczne wejście, zlokalizowane od strony parkingu, posiada schody składające się z trzech stopni oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wejście wyposażone jest w barierkę. Drzwi wejściowe zarówno wejścia głównego jak i bocznego nie otwierają się automatycznie. Jeden parking przy wejściu bocznym przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnością.

Wewnątrz budynku, obok wejścia bocznego, za wewnętrznymi drzwiami znajduje się zejście na poziom piwnicy - dwubiegowe schody (od góry: siedem stopni, podest, dziesięć stopni). Zejście nie jest wyposażone w barierki. Obok wejścia głównego znajduje się wejście na poziom I piętra - dwubiegowe schody (od dołu: czternaście stopni, podest, siedem stopni). Wejście jest wyposażone w barierki. Budynek nie posiada wind. Parter budynku przystosowany jest do poruszania się niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Na poziomie piwnicy, na przeciwko schodów znajduje się łazienka przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Wewnątrz budynku, obok wejścia bocznego z lewej strony umiejscowiona jest tyflomapa wyposażona w dzwonek przywoławczy (z poziomu aplikacji).  Na poziomie zerowym znajduje się toaleta przystosowana do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Poziom zerowy wyposażony jest również w wypukłe ścieżki dla osób niewidomych. Prowadzą one do Punktu Obsługi Interesanta oraz do toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Schody zostały oznaczone kontrastowymi taśmami oraz zostały zamontowane przed schodami dotykowe pasy ostrzegawcze. Pokoje oznaczone są tabliczkami informacyjnym z językiem brajla oraz kodami QR. Kluczowe miejsca w urzędzie zostały oznaczone tabliczkami informacyjnymi - piktogramami.

Większość pokoi w budynku jest wyposażona w pętle indukcyjne, również przenośne, są dostępne ramki do podpisów, lupa i materiały przeznaczone do porozumiewania się z osobami niesłyszącymi. Przy Punkcie Obsługi Interesanta znajdują się krzesła wygodne w użyciu - w kontrastowej kolorystyce oraz z podłokietnikami.

Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

W budynku brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Udogodnienia:

Obsługa interesantów Urzędu Gminy Mielnik odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta znajdującym się na poziomie parteru pomiędzy wejściem głównym a bocznym. W przypadku konieczności obsługi interesanta ze szczególnymi potrzebami przez pracownika Urzędu pracującego na I piętrze lub w piwnicy, po wyrażeniu prośby o obsługę w Punkcie Obsługi Interesanta, pracownik Punktu Obsługi wzywa odpowiedniego pracownika Urzędu do obsługi interesanta na poziom parteru.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Urząd Gminy nie udostępnia aplikacji mobilnych.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848